Прописи

Untitled-7Untitled-3Untitled-4Untitled-5Untitled-6
 

Propisi

ИЗВОД ИЗ ЗАДРУЖНИХ ПРАВИЛА

Права задругара:

– да бира и буде биран у органе Задруге
– да буде информисан о Задрузи
– да добије налог за исплату нето зарада најкасније наредног радног дана по уплати фактуре од стране послодавца
– на средства и мере заштите на раду
– на осигурање у случају повреде на раду

Обавезе задругара:

– да се придржава одредби Задружних и Општих правила
– да чува углед Задруге и задругарства
– да негује принципе солидарности и друге задружне принципе
– да се придржава радне и технолошке дисциплине код послодавца
– да из бруто зараде подмири законске обавезе (порези и доприноси) и члански допринос за трошкове пословања и друге заједничке потребе у висини коју утврди Савез

Прописи који се односе на рад и пословање омладинских и студентских задруга су:
1. Закон о задругама..…………………………………………………………………..(Сл. лист СРЈ бр. 41/96 и 12/98)
2. Општа правила омладинског и студентског задругараства  ……………….(Сл.лист СРЈ бр.20/98)
3. Општа правила о изменама и допунама Општих правила омладинског задругарства …..(Сл.гласник РС бр.47/2010)
4. Општа правила омладинског и студентског задругарства (пречишћен тексt) (Сл.лист СРЈ бр.20/98 и Сл.гласник РС бр.47/2010)
5. Правила о задружној ревизији омладинских и студентских задруга……..(Сл.лист СРЈ бр. 21/98)
6. Правилник о стручном оспособљавању и поступку стицања и губљења звања ревизора
7. Правилник о утврђивању трошкова за вршење ревизије